PRIVACY POLICY

Privacyverklaring Agora Press bvba

Agora Press verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy verklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Anja Goris (zaakvoerder) via contact(AT)agorapress.be.

1) Verwerkingsdoeleinden

Agora Press verzamelt en verwerkt de adresgegevens van enerzijds haar zakenrelaties en adverteerders (internationaal) en anderzijds alle vakmensen uit het KRT-kanaal (België en Luxemburg) voor haar direct marketing activiteit, met name het uitgeven en verzenden van het vaktijdschrift Keukenkrant-Cuisiniste.

2) Aard van de verzamelde gegevens

Agora Press verzamelt geen persoonsgevoelige informatie.

Wat onze lezers-keukenvakmensen en -interieurinrichters betreft, worden de volgende gegevens door ons bijgehouden: firmanaam en straatadres. Wanneer wij in het verleden contact hadden met u (telefonisch, per mail of via een persoonlijke ontmoeting) dan werd ook uw persoonlijke naam toegevoegd. Wij houden eveneens bij of u keukenretailer, groothandelaar of interieurarchitect bent.

Van zakenrelaties worden aanvullend ook deze gegevens bijgehouden: de naam van onze contactpersonen, hun mailadres, het algemeen telefoonnummer van hun bedrijf en, indien ons dit wordt meegedeeld, hun direct en/of gsm-nummer.

Wat tenslotte onze adverteerders betreft, verzamelen wij eveneens het BTW nummer met het oog op facturatie.

Al deze gegevens worden bewaard op een beveiligde server in met paswoorden beveiligde databestanden.

3) Overmaken aan derden

Bij elke verzending van Keukenkrant/Cuisiniste worden (uitsluitend) de straatadressen overgemaakt aan De Brug uit Mortsel, de vzw die de tijdschriften verwerkt voor verzending met de post. Agora Press garandeert dat deze vzw de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen heeft ter bescherming van deze gegevens, dat zij deze nooit overmaken aan derden en dat zij deze gegevensbestanden vernietigen na gebruik.

4) Bewaarperiode

De hierboven opgesomde gegevens zullen worden bewaard zolang wij deze nodig hebben voor onze activiteit vermeld onder punt-1 of zolang u geen bewaar aangetekend heeft tegen de verwerking van uw gegevens.

5) Recht van inzage, verbetering en schrapping

U heeft te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens. U kunt deze gegevens te allen tijde (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn of ons verzoeken uw gegevens te verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u gebruikmaken van het postblad dat u telkens tezamen met het tijdschrift ontvangt. U kunt dit ook doen per mail (contact@agorapress.be) of per fax (015 27 32 83). Gelieve steeds het AP-nummer te vermelden dat op het postblad vermeld staat (rechts onderaan uw adres).

6) Privacy Commission

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).