APPLIANCES

Elica toont zich ‘visionair’ — Elica se positionne en ‘visionair’

Elica-1 NikolaTesla Flame

Het Italiaanse Elica, dat over twee jaar 50 kaarsjes mag uitblazen, is doorheen de jaren uitgegroeid tot een internationale speler van formaat. Het bedrijf introduceerde de voorbije maanden diverse nieuwigheden die aantonen dat veel geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling om vervolgens producten te kunnen lanceren die net iets anders zijn.

Elica telt zeven fabrieken (in Italië, Polen, Mexico, India en China) waar in totaal zo’n 3.800 medewerkers aan de slag zijn. Het bedrijf produceerde vorig jaar 20,9 miljoen ‘stuks’. Dat zijn in eerste instantie dampkappen en daarnaast elektrische motoren. Een deel van de geproduceerde dampkappen wordt onder de eigen merknaam Elica op de markt gebracht. Daarnaast produceert de fabrikant tevens voor diverse andere merken. De tweede poot van het bedrijf betreft de productie van elektrische motoren voor uiteenlopende huishoudtoestellen, voor dampkappen en voor boilers. Insiders zullen wat dit laatste betreft, zeker vertrouwd zijn met de merknaam Fime.

Het bedrijf is vastberaden om in de toekomst haar positie wereldwijd nog te verstevigen, ook in Europa. Getuige hiervan zijn o.m. de oprichting van het filiaal Elica France in 2015, vorig jaar gevolgd door de oprichting van Elica GmbH in Duitsland.

Elica was dit jaar opnieuw op tal van beurzen aanwezig, o.a. EuroCucina en Area30. Van de talrijke nieuwigheden die hier getoond werden, lichten we er alvast twee in detail toe: een gaskookplaat met geïntegreerde afzuiging en een modulair dampkapsysteem dat tevens als verlichtingssysteem bedoeld is.

Gaskookplaat met geïntegreerde afzuiging

Ook Elica investeerde de voorbije jaren in de ontwikkeling van kookplaten met geïntegreerde afzuiging. Deze productreeks, die de naam ‘NikolaTesla’ draagt, omvat naast enkele inductiekookplaten met centrale afzuiging (NikolaTesla Switch en NikolaTesla Libra) eveneens een gaskookplaat met centrale afzuiging: de NikolaTesla Flame. Jorge Bunde, Head of Elica Brands CE: “Aan de introductie van deze gaskookplaat is heel wat research vooraf gegaan. Het resultaat is een product dat niet alleen mooi is, maar ook zeer efficiënt en veilig!” De NikolaTesla Flame is vervaardigd van keramisch glas en voorzien van vier gasbranders. Wordt geleverd met een multifunctionele wokpanhouder die desgewenst over de centrale afzuigingsopening geplaatst kan worden. Dat resulteert in een nog krachtigere afzuiging. Achteraan in het midden van de plaat bevindt zich nog een gietijzeren plaatje waarop een kookpan even opzijgezet kan worden. Ook de andere componenten zijn vervaardigd van gietijzer en ze kunnen alle in de vaatwasser. De afzuiging kan elektronisch geregeld worden met de middelste bedieningsknop. Twee opstaande gietijzeren latjes, links en rechts van de afzuigopening over de volledige diepte van de plaat, verhinderen dat de vlammen mee afgezogen zouden worden.

De dampkap als verlichtingssysteem

De Lullaby plafonddampkap met ‘full light panel’ is opgevat als een modulair systeem waarmee ook ‘voorbij’ de kookplaat verlichting gebracht kan worden. De dampkap is afgewerkt met een decoratief paneel (wit gelakt hout of natuurlijke eik) en heeft een totale lengte van 120 cm. Het paneel kan verlengd worden met extra panelen (van 80 cm) die op identieke wijze afgewerkt zijn waardoor optisch één geheel verkregen wordt. Aan deze extra panelen worden grote, dimbare ledlampen gehangen zodanig dat het volledig werkblad verlicht wordt. Voor de kabels van deze lampen kan gekozen worden uit diverse gekleurde stoffen. Ze kunnen echter ook uit staal, koper of gewoon touw geleverd worden. Wat de lamphouder betreft, kan gekozen worden uit keramiek, koper of hout. Bij dit alles hoort uiteraard een afstandsbediening waarmee zowel alle functies van de dampkap (inclusief het verlichtingspaneel) als die van de decoratieve lampen bediend kunnen worden. Lullaby bestaat zowel in een versie met recirculatie als met afzuiging naar buiten. Vermelden we nog dat onder de naam Skydome een volledig inbouwbare versie (in een verlaagd plafond) van deze dampkap gebracht wordt die eveneens gecombineerd kan worden met dezelfde pendellampen.

Toekomst

Op haar stand in Milaan toonde Elica een preview van de NikolaTesla Chef, een virtuele kookassistent. Je kiest het gerecht dat je wil bereiden op het bedieningspaneel van de kookplaat waarna de SensorChef je tijdens het kookproces begeleidt en o.m. de temperatuur in de potten in’t oog houdt. Een andere evolutie betreft ConnectAir: de inductiekookplaat, de dampkap en de reeds gekende Snap afzuigunit van Elica werken tezamen om de luchtkwaliteit in de woning te monitoren. ConnectAir kan gemonitord worden via de bijbehorende app. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

http://www.elica.com

Een blikvanger in het gamma van Elica: NikolaTesla Flame, een gaskookplaat met centrale afzuiging.

Lullaby brengt licht boven het volledig werkblad. De intensiteit en de lichtkleur kunnen aan elk moment van de dag aangepast worden.

Het afzuigrooster van de NikolaTesla Libra kookplaten bevat een geïntegreerde weegschaal. Ingrediënten kunnen rechtstreeks in de pot afgewogen worden en dat bij elke temperatuur, dus ook wanneer tijdens het kookproces een ingrediënt toegevoegd moet worden.

De Haiku dampkappen worden gekenmerkt door hun slanke lijn (slechts 32 cm diep) en stille werking. Beschikbaar als plafond-, muur- en pendeldampkap. Hier in een cement-look afwerking.

De researchafdeling van Elica zoekt de grenzen van het mogelijke op. Zullen we binnenkort rechtstreeks op hout koken?


 

La marque italienne Elica, qui soufflera ses 50 bougies dans deux ans, est devenue au fil des ans un acteur international de premier plan. Ces derniers mois, l’entreprise a introduit plusieurs nouveautés qui montrent qu’elle investit massivement dans la recherche et le développement pour lancer des produits qui se démarquent.

Elica possède sept usines (en Italie, en Pologne, au Mexique, en Inde et en Chine) où elle occupe un total de 3.800 collaborateurs. L’année dernière, la société a produit 20,9 millions de ‘pièces’. Il s’agit en première instance de hottes aspirantes. Elles sont suivies par les moteurs électriques. Une partie des hottes aspirantes produites est commercialisée sous sa propre marque Elica. Le fabricant produit par ailleurs aussi pour diverses autres marques. La deuxième branche de l’entreprise produit des moteurs électriques pour divers appareils électroménagers, pour des hottes aspirantes et pour des boilers.

La société est déterminée à encore renforcer sa position dans le monde entier, y compris en Europe. En témoigne notamment la création de la filiale Elica France en 2015, suivie l’année dernière par la création d’Elica GmbH en Allemagne.

Cette année encore, Elica était présente à de nombreux salons, dont EuroCucina et Area30. Parmi les nombreuses nouveautés qui y ont été présentées, nous en commentons deux en détail: une table de cuisson à gaz avec aspiration intégrée et un système de hotte aspirante modulaire qui fait également office de luminaire.

Table de cuisson au gaz avec aspiration intégrée

Ces dernières années, Elica a également investi dans le développement de tables de cuisson avec aspiration intégrée. Cette gamme de produits, baptisée ‘NikolaTesla’, comprend plusieurs tables de cuisson à induction avec aspiration centrale (NikolaTesla Switch et NikolaTesla Libra) ainsi qu’une table de cuisson au gaz avec aspiration centrale: la NikolaTesla Flame. Jorge Bunde, Head of Elica Brands CE: “De nombreuses recherches ont précédé l’introduction de cette table de cuisson au gaz. Le résultat est un produit qui est non seulement beau, mais aussi très efficace et sûr!” La NikolaTesla Flame est fabriquée en verre céramique, avec quatre brûleurs à gaz. Elle est livrée avec un support wok multifonctions qui peut, si on le souhaite, être placé au-dessus de l’ouverture de l’aspiration centrale. Il en résulte une aspiration encore plus puissante. À l’arrière, au milieu de la table de cuisson se trouve une plaque en fonte sur laquelle une casserole peut être mise en attente. Les autres composants sont également en fonte et peuvent tous passer au lave-vaisselle. L’aspiration se commande électroniquement à l’aide du bouton de commande central. Deux plaquettes en fonte placées de part et d’autre de la fente d’aspiration, sur toute la profondeur de la plaque, empêchent l’aspiration des flammes.

La hotte aspirante comme luminaire

La hotte pour plafond Lullaby avec ‘full light panel’ est conçue comme un système modulaire qui permet également d’assurer un éclairage ‘au-delà’ de la table de cuisson. La hotte est dotée d’un panneau de finition décoratif (bois laqué blanc ou chêne naturel) et a une longueur totale de 120 cm. Cette base peut être prolongée par des panneaux supplémentaires (de 80 cm) dans la même finition pour créer un bel ensemble visuel. De grandes lampes à LED dimables sont suspendues à ces panneaux supplémentaires de manière à éclairer l’ensemble du plan de travail. Les câbles peuvent être obtenus en différents tissus colorés. Ils peuvent bien entendu aussi être livrés en acier, cuivre ou simplement en corde. La douille est disponible en céramique, en cuivre ou en bois. Tout cela comprend bien sûr une commande à distance permettant de contrôler toutes les fonctions de la hotte aspirante (y compris le panneau éclairant) ainsi que celles des lampes décoratives. Lullaby existe en une version avec recyclage et en une version avec évacuation extérieure. Mentionnons encore la version totalement encastrable de cette hotte aspirante, baptisée Skydome. Elle est destinée à un encastrement dans un faux plafond et peut être combinée aux mêmes luminaires suspendus.

L’avenir

Elica a présenté en avant-première sur son stand de Milan le NikolaTesla Chef, un assistant culinaire virtuel. Vous choisissez le plat que vous voulez préparer sur le panneau de commande de la table de cuisson et le SensorChef vous guide pendant la cuisson et surveille, entre autres, la température dans les casseroles. Une autre évolution est constituée de ConnectAir: la table de cuisson à induction, la hotte aspirante et l’unité d’aspiration Snap déjà connue d’Elica sont associées pour surveiller la qualité de l’air dans la maison. ConnectAir peut être commandé via l’App dédiée. Assurément à suivre.

http://www.elica.com

Un pôle d’attraction dans la gamme Elica: NikolaTesla Flame, une table de cuisson au gaz avec aspiration centrale.

Lullaby éclaire l’ensemble du plan de travail. L’intensité et la couleur de la lumière peuvent être adaptées à tout moment.

La grille d’aspiration des tables de cuisson NikolaTesla Libra comporte une balance intégrée. Les ingrédients peuvent être pesés directement dans la casserole à n’importe quelle température, y compris lorsqu’un ingrédient doit être ajouté en cours de cuisson.

Les hottes aspirantes Haiku sont caractérisées par leur mince profil (32 cm de profondeur) et leur fonctionnement silencieux. Elles sont disponibles en version pour plafond, en version murale et suspendue. Ici avec une finition au look ciment.

Le département recherche d’Elica explore les limites du possible. Cuisinerons-nous bientôt directement sur du bois?


 

Categorieën:APPLIANCES

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s