ECONOMY

Fedustria: de Belgische meubelindustrie in 2018 — l’industrie belge de l’ameublement en 2018

FEDUSTRIA

 

Ondernemersvertrouwen houdt stand ondanks moeilijke marktomstandigheden

De Belgische meubelindustrie

Kerncijfers (2017)

 • 807 bedrijven
 • 784 werknemers
 • Omzet: 2,1 miljard euro
 • Exportaandeel: 57%
 • Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie: 44%

Samenvatting ontwikkelingen in de eerste helft van 2018

 • Omzet: 1,098 miljard euro, -2,7% in vergelijking met eerste semester 2017
 • Investeringsvolume: 52 miljoen euro (+19,9%)
 • Bezettingsgraad productiecapaciteit: 80%
 • Export in eerste semester -0,3% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Frankrijk, Nederland en Duitsland blijven de belangrijkste afzetmarkten
 • Import in eerste semester -2,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2017

 

Het vertrouwen van de Belgische consument was positief gedurende vrijwel het hele jaar 2017. Een positieve weerslag daarvan op het aankoopgedrag van meubelen viel echter niet vast te stellen. In de eerste helft van 2018 viel het consumentenvertrouwen, net als algemeen in Europa, lichtjes terug.

Algemene commentaar

De Belgische meubelindustrie wordt geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden. Na een omzetdaling met globaal 6% in het jaar 2017 zet deze zich ook in de eerste helft van 2018 voort, op basis van voorlopige cijfers (- 2,7% t.o.v. de eerste helft 2017).

Terwijl de daling in 2017 zich in alle productgroepen, en dan vooral uitgesproken bij het woon-, kantoor- en winkelmeubilair manifesteerde (-7,7 tot -8,4%), temperden deze groepen het verder verlies enigszins in het eerste semester van 2018 (-5,6%, resp. -2,7%). Keukenmeubelen en slaapcomfort konden zich in het eerste semester 2018 wel wat herpakken (+2,5%, resp. +0,1%).

Deze ontwikkeling lijkt te kaderen in een algemeen moeilijkere situatie voor alle interieurgebonden sectoren. Mogelijke verklaringen zijn te vinden in de onzekerheid en voorzichtigheid bij de consument door de gestegen energie- en brandstofkosten, hogere vaste kosten voor wonen, en door (internationale) politieke ontwikkelingen die leiden tot een uitstel van grotere aankopen. Daarnaast speelt het verder doorbreken van e-commerce zeker ook een rol.

Eerste semester van 2018: Omzetdaling bij woonmeubilair; keuken- en badkamermeubelen hervatten groei

Evolutie van de omzet in de meubelindustrie per productgroep Afzetprijzen
In miljoen EUR 2016 2017 ‘17/’16 6 m 2017 6 m 2018* 6 m ’18/’17* 6 m ’18/’17
Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen 1 086,4 1 002,7 -7,7% 546,9 516,1 -5,6% +0,9%
Kantoor- en winkelmeubelen 381,8 349,6 -8,4% 177,2 172,5 -2,7% +3,0%
Keukenmeubelen 413,7 399,4 -3,5% 205,6 210,8 +2,5% +0,4%
Matrassen en bodems 398,3 392,3 -1,5% 198,5 198,7 +0,1% +3,7%
Meubelindustrie totaal 2 280,2 2 144,0 -6,0% 1 128,2 1 098,1 -2,7% +1,9%

Bron: FOD economie, BTW-aangiften – * Voorlopige gegevens

 

De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg 1.098,1 miljoen euro in het eerste semester van 2018, een daling met 2,7 % in vergelijking met het eerste semester van 2017. Daarmee zet de omzetdaling die in 2017 werd ingezet (-6% in vergelijking met 2016) zich jammer genoeg verder. In 2017 viel vooral het derde kwartaal sterk tegen. Rekening houdend met de afzetprijsontwikkeling bedroeg de daling in volume -4,6% tijdens het eerste semester 2018.

De daling is vooral markant in het grootste marktsegment: het woonmeubilair, dat ook reeds in 2017 een forse terugval kende. De lagere bezoekersaantallen in de Belgische meubelhandel, nog steeds de belangrijkste afzetmarkt voor veel Belgische producenten, gekoppeld aan een veranderend consumptiepatroon van de consument, speelt hierbij zeker een rol. Deze ontwikkeling is er ook bij het slaapcomfort (matrassen en bodems), echter iets minder uitgesproken. De omzet stabiliseerde daar in de eerste zes maanden, maar het volume daalde toch met een 3,6%. Keuken- en badkamermeubelen lijken zich na een dipje in 2017 te herpakken.

Investeringen en bezettingsgraad van de productiecapaciteit

Tijdens het eerste semester van 2018 investeerde de Belgische meubelindustrie 51,9 miljoen euro, een toename met 19,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De investeringen stegen in alle productgroepen met uitzondering van de deelsector kantoor- en winkelmeubelen. De toename van de investeringen volgt op een jaar van lagere investeringen. Dit wijst erop dat de bedrijven een inhaalbeweging zijn gestart en zo ook hun vertrouwen in de toekomst bevestigen.

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de Belgische meubelindustrie lag in de eerste 6 maanden van 2018 net boven of rond de grens van 80%. Opvallend is de terugval eind 2017 tot 75%. Dit was de afgelopen drie jaar niet meer gebeurd.

Tewerkstelling houdt vrij goed stand

De tewerkstelling in de Belgische meubelindustrie bedroeg 10.874 personen in 2017 verdeeld over 807 bedrijven. In vergelijking met 2016 betekent dit een lichte daling van het personeelsbestand met een 200 personen. Voor het lopende jaar kan worden uitgegaan van een stabilisatie tot lichte daling van de tewerkstelling. Algemeen genomen houdt de tewerkstelling in de meubelsector toch goed stand.

Consumentenvertrouwen: trendbreuk

Vanaf april 2017 hebben we meer dan een jaar lang een positief consumentenvertrouwen gekend op de Belgische markt. Sinds juni 2018 is de trend echter weer negatief, al situeren we ons wel nog boven het Europese gemiddelde, dat ook een daling kent.

De correlatie tussen een positief consumentenvertrouwen en goede verkopen in de meubelhandel is echter reeds enige tijd zoek, waardoor dit momenteel niet langer een goede graadmeter is voor de activiteit in de sector.

Bestellingsniveau in de meubelhandel daalt!

Volgens de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België daalden de ontvangen bestellingen in de Belgische meubelhandel tijdens de eerste 8 maanden van 2018 gecumuleerd met 3,6%. Heel opvallend is de daling met 19,3% van de bestellingen in de maand juli van 2018, nadat ook de maanden april en mei negatieve cijfers lieten optekenen. Het uitzonderlijk mooie weer heeft daar allicht een rol in gespeeld.

Buitenlandse handel: aanhoudende groei

In 2017 steeg de uitvoer van de Belgische meubelfabrikanten met in totaal 5,0%, en dit vooral door goede prestaties in de buurlanden en binnen de EU28, met uitzondering  van het Verenigd Koninkrijk.

In de eerste 6 maanden van 2018 was er globaal gezien een lichte daling met 0,3% in vergelijking met 2017. België exporteerde meubelen voor een totale waarde van 725 miljoen euro. Terwijl de uitvoer naar de landen van de Europese Unie nog met 0,5% steeg, vooral dankzij de export naar minder traditionele markten zoals Italïë, Denemarken, Zweden, Letland en Hongarije en een opvallende toename van de uitvoer naar Nederland met 5,1%, daalde de export naar landen buiten de EU.

Opvallend was de daling met 2,7% van de uitvoer naar Frankrijk, traditioneel de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor Belgische producenten. Het land blijft wel goed voor een exportaandeel van 40,6%. Door de positievere resultaten op de Nederlandse markt kon dit land zijn aandeel tot net geen 30% opdrijven (29,8%). Het belang van Duitsland valt licht terug tot het lage niveau van 8,4%. 91,7% van de meubeluitvoer vanuit België gaat naar landen binnen de EU.

Bij de export naar andere Europese landen valt in eerste instantie de toename naar Ijsland (+108%) op, evenals de sterke daling (-21,2%) naar Zwitserland. De uitvoer naar Noorwegen, die in 2017 sterk steeg, kon zich stabiliseren.

Noord-Amerika, en dan vooral Canada, biedt zeker mogelijkheden voor een versterkte afzet in de toekomst. In het kader van het CETA-handelsakkoord zal de aandacht sterker worden gericht op deze markt. De uitvoer naar China steeg in de eerste helft van 2018 met liefst 28,7%.

Bij de invoer van meubelen stellen we een daling vast met 2,8%. De invoer uit de Europese Unie liep terug met 1,7% tot 822 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt een aandeel van 71,3%. Het gros van de meubelen uit de EU komt uit Duitsland, Nederland en Polen. Sterke toenames in de eerste helft van 2018 waren er uit Denemarken (+25%), Griekenland (+27,7%, Luxemburg (+99,2%), Finland (+246,1%) en Slovenië (+28,9%). Het aandeel van China in de invoer daalde lichtjes tot 17,8% (-7,4% in het eerste semester). Het land blijft wel de belangrijkste buitenlandse leverancier. De invoer uit Vietnam daalde met een kwart.

Vooruitzichten: vertraging economische groei door vrees voor handelsconflicten en harde Brexit

De ontwikkelingen op de Belgische meubelmarkt in juli, gecombineerd met een twijfelend consumentenvertrouwen, geven een stagnatie van de meubelvraag aan. Ook andere indicatoren wijzen op een groeivertraging.

Het Federaal Planbureau verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar (+2,1%) en ook in 2019 (+1,8%) minder snel zal groeien dan in 2017. De economische groei van de eurozone verloor in de eerste helft van 2018 aan dynamiek als gevolg van hogere olieprijzen en door een terugval van het consumenten- en producentenvertrouwen dat o.m. werd veroorzaakt door de vrees voor handelsconflicten. Een escalerende handelsoorlog zou de groei van de wereldeconomie fnuiken. Ook is er nog geen duidelijkheid over de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU eens de Brexit een feit is.

De minder gunstige Europese conjunctuur en de bijzonder zwakke groei van de wereldhandel tijdens de eerste helft van 2018 wegen op de volumegroei van de Belgische in- en uitvoer. De Belgische economische groei zou licht vertragen tot 1,5% in 2018, wat vooral het gevolg is van de groeivertraging van de uitvoer. De groei van de binnenlandse vraag zou in 2018 eveneens vertragen, waarbij de bescheiden toename van de particuliere consumptie deels wordt gecompenseerd door tijdelijk hogere overheidsinvesteringen. In 2019 zou de groei van zowel de uitvoer als de binnenlandse vraag aantrekken, maar door de dynamiek van de invoer zou de economische groei zich stabiliseren op 1,5%.

Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou in 2018 en 2019 respectievelijk met 1,8% en 1,9% toenemen. In de eerste helft van 2018 zette de daling van het consumentenvertrouwen een rem op de particuliere consumptie, waardoor die voor het gehele jaar slechts met 0,9% zou toenemen. In 2019 zou de consumptie met 1,6% meer in lijn groeien met de koopkracht. Voor het eerst in bijna 10 jaar zou de koopkracht sneller groeien dan de consumptie, waardoor de spaarquote van de particulieren zou toenemen tot 12,1% in 2019. De investeringen in woongebouwen zouden een groei van 1% in 2018 en 1,2% in 2019 laten optekenen. De bedrijfsinvesteringen zouden in 2018 en 2019 verder toenemen met respectievelijk 3,3% en 3,7%.

Rekening houdend met wat voorafgaat mag globaal voor 2018 hooguit een lichte toename van de meubelactiviteit verwacht worden.

Bron: Fedustria

Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Fedustria vertegenwoordigt in België zo’n 1.850 ondernemingen (waarvan meer dan 90% kmo’s zijn), die samen 38.240 directe jobs creëren en een omzet halen van 9,6 miljard euro, waarvan ca. 70% uit export. Afzonderlijk beschouwd is de Belgische meubelindustrie goed voor een omzet van 2,1 miljard euro en een tewerkstelling van om en bij de 11.000 personen.


 

L’industrie belge de l’ameublement en 2018:  la confiance des entrepreneurs ne s’effrite pas en dépit des conditions difficiles du marché

L’industrie belge de l’ameublement

Chiffres clés (2017)

 • 807 entreprises
 • 784 travailleurs
 • Chiffre d’affaires : 2,1 milliards d’euros
 • Part des exportations : 57%
 • Part dans le chiffre d’affaires total de l’industrie belge du bois et de l’ameublement : 44 %

 

Synthèse des développements au cours du premier semestre 2018

 • Chiffre d’affaires : 1,098 milliard d’euros, -2,7 % comparativement au premier semestre 2017
 • Volume d’investissement : 52 millions d’euros (+19,9 %)
 • Taux d’occupation de la capacité de production : 80 %
 • Exportations au premier semestre : -0,3 % par rapport à la même période en 2017. La France, les Pays-Bas et l’Allemagne demeurent les principaux débouchés
 • Importations au premier semestre : -2,8 % par rapport à la même période en 2017

La confiance du consommateur belge était positive au cours de la quasi-totalité de l’année 2017. Toutefois, aucune répercussion positive sur le comportement d’achat de meubles n’a été constatée. Au cours du premier semestre 2018, la confiance des consommateurs s’est légèrement repliée, comme tel a généralement été le cas en Europe.

Commentaire général

L’industrie belge de l’ameublement est confrontée à des conditions de marché difficiles. Si l’on en croit les chiffres provisoires, le recul global de 6% du chiffre d’affaires au cours de l’année 2017 s’est poursuivi durant le premier semestre 2018 (- 2,7% par rapport au premier semestre 2017).

Alors que le repli constaté en 2017 concernait tous les groupes de produits et était le plus marqué dans les secteurs du mobilier d’habitation, des meubles de bureau et de magasin (-7,7 à -8,4%), ces groupes ont quelque peu modéré les pertes au cours du premier semestre 2018 (-5,6%, -2,7% resp.). Les meubles de cuisine et de confort du sommeil ont repris des couleurs au cours du premier semestre 2018 (+2,5%, +0,1% resp.).

Cette évolution semble s’insérer dans le cadre d’une situation générale plus difficile pour tous les secteurs des produits d’intérieur. Ce constat peut s’expliquer par l’insécurité et la prudence du consommateur qui en raison de la hausse des prix de l’énergie et des carburants, des coûts fixes supérieurs pour le logement et des évolutions politiques (internationales) reportent les achats importants. De plus, le succès grandissant de l’e-commerce joue certainement un rôle.

Premier semestre 2018 : repli du chiffre d’affaires dans le mobilier d’habitation ; les meubles de cuisine et de salle de bains repartent à la hausse

Au premier semestre 2018, le chiffre d’affaires de l’industrie belge de l’ameublement s’élevait à 1.098,1 millions d’euros, soit une baisse de 2,7 % comparativement au premier semestre 2017. Dès lors, le repli du chiffre d’affaires constaté en 2017 (-6% par rapport à 2016) se poursuit malheureusement. En 2017, le troisième trimestre fut particulièrement mauvais. Compte tenu de l’évolution du prix à la production, la baisse de volume s’élevait à -4,6% au cours du premier semestre 2018.

La diminution est la plus nette dans le principal segment du marché : le mobilier d’habitation, qui avait déjà enregistré un recul substantiel en 2017. Le nombre inférieur de visiteurs dans les magasins d’ameublement belges, étant encore le principal débouché de nombreux producteurs belges, résultant d’un modèle de consommation différent du consommateur, n’y est certainement pas étranger. On constate cette même évolution dans le confort de sommeil (matelas et sommiers) ; elle y est toutefois un peu moins marquée. Le chiffre d’affaires s’y est stabilisé au cours du premier semestre, mais le volume a chuté de 3,6%.

Les meubles de cuisine et de salle de bain semblent reprendre des couleurs après une mauvaise passe en 2017.

Investissements et taux d’occupation de la capacité de production

Au cours du premier semestre 2018, l’industrie belge de l’ameublement a investi 51,9 millions d’euros, à savoir une augmentation de 19,9% par rapport à la même période au cours de l’année 2017. Les investissements ont augmenté dans tous les groupes de produits, à l’exception du sous-secteur meubles de bureau et de magasin. La hausse des investissements succède à une année d’investissements moindres. Cela indique que les entreprises reprennent vigueur et qu’elles ont confiance dans l’avenir.

Au cours du premier semestre de 2018, le taux d’occupation de la capacité de production dans l’industrie belge de l’ameublement dépassait de peu ou équivalait à 80%. Il convient de souligner le repli à 75% à la fin de l’année 2017. Ce phénomène n’avait plus été enregistré au cours des trois dernières années.

L’emploi se porte plutôt bien

En 2017, l’industrie belge de l’ameublement employait 10.874 personnes réparties dans 807 entreprises. Par rapport à 2016, cela représente une légère diminution de 200 personnes dans l’effectif en personnel. Pour l’année en cours, une stabilisation ou une légère diminution de l’emploi peut être prévue. Généralement, l’emploi se porte plutôt bien dans le secteur de l’ameublement.

Confiance des consommateurs : inversion de la tendance

Depuis le mois d’avril 2017, le marché belge s’est caractérisé par une confiance positive des consommateurs pendant plus d’un an. Depuis le mois de juin 2018, cette tendance s’est toutefois inversée, même si nous nous situons encore au-dessus de la moyenne européenne, qui connaît également un recul.

Toutefois, la corrélation entre une confiance positive des consommateurs et de bonnes ventes dans le commerce de détail de meubles est absente depuis un certain temps et ne représente donc plus actuellement un indicateur approprié pour l’activité dans le secteur.

Le niveau des commandes baisse dans le commerce de détail de meubles !

Selon l’enquête mensuelle de la Banque Nationale de Belgique, les commandes reçues dans le commerce de détail belge de meubles ont chuté de 3,6% au cours des 8 premiers mois de 2018 cumulés. Il convient de mettre en exergue le repli de 19,3% des commandes au cours du mois de juillet 2018, alors que les mois d’avril et de mai avaient également enregistré des chiffres négatifs. La météo particulièrement clémente n’y est probablement pas étrangère.

Commerce extérieur : croissance constante

En 2017, les exportations des fabricants belges de meubles ont progressé au total de 5,0 %, principalement en raison des bons résultats dans les pays voisins et au sein de l’UE28, à l’exception du Royaume-Uni.

Au cours des six premiers mois de 2018, un léger repli de 0,3% a globalement été constaté par rapport à 2017. Les exportations belges de meubles s’élevaient à un montant total de 725 millions d’euros. Alors que les exportations vers les pays de l’Union européenne ont encore augmenté de 0,5%, essentiellement grâce aux exportations vers des marchés moins traditionnels tels que l’Italie, le Danemark, la Suède, la Lettonie et la Hongrie ainsi qu’à une hausse substantielle de 5,1% des exportations vers les Pays-Bas, les exportations vers les pays hors UE ont chuté.

Il convient de souligner le recul de 2,7% des exportations vers la France, qui est traditionnellement le principal marché étranger pour les fabricants belges. La France représente toutefois encore 40,6% des exportations. Grâce aux résultats plus positifs sur le marché néerlandais, les Pays-Bas ont porté leur part à quelque 30% (29,8%). L’importance de l’Allemagne est en léger recul à un faible niveau de 8,4%. 91,7% des exportations belges de meubles sont destinés à des pays de la zone UE.

En ce qui concerne les exportations vers d’autres pays européens, il convient d’abord de souligner l’augmentation des exportations vers l’Islande (+108%) ainsi que la chute substantielle de celles vers la Suisse (-21,2%). Les exportations vers la Norvège, qui avaient connu un pic en 2017, se sont stabilisées.

L’Amérique du Nord – principalement le Canada – offre sans aucun doute des possibilités en termes d’augmentation des ventes à l’avenir. Dans le cadre de l’accord commercial CETA, une attention plus soutenue sera portée à ce marché.

Les exportations vers la Chine ont augmenté de pas moins de 28,7% au cours du premier semestre 2018.

Les importations de meubles ont chuté de 2,8%. Les importations en provenance de l’Union européenne affichent un repli de 1,7% pour s’établir à 822 millions euros. Cela représente une part de 71,3%. La majeure partie des meubles provenant de l’UE sont importés depuis l’Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne. Au cours du premier semestre 2018, des augmentations importantes ont été notées en provenance du Danemark (+25%), de la Grèce (+27,7%), du Luxembourg (+99,2%), de la Finlande (+246,1%) et de la Slovénie (+28,9%).

La part de la Chine dans les importations s’est légèrement repliée à 17,8% (-7,4% au cours du premier semestre). Ce pays demeure toutefois le principal fournisseur étranger. Les importations depuis le Vietnam ont chuté de 25%.

Prévisions : ralentissement de la croissance économique en raison de la crainte de conflits commerciaux et d’un ‘Brexit dur’

Les évolutions sur le marché belge de l’ameublement durant le mois de juillet, associées au scepticisme des consommateurs, engendrent une stagnation de la demande dans le secteur de l’ameublement. D’autres indicateurs suggèrent également un ralentissement de la croissance.

Le Bureau Fédéral du Plan prévoit un ralentissement de la croissance de l’économie de la zone euro cette année (+2,1%) et en 2019 (+1,8%) par rapport à 2017. Au cours du premier semestre 2018, la croissance économique de la zone euro s’est affaiblie en raison de la hausse des prix du pétrole et du repli de la confiance des consommateurs et des fabricants, qui a notamment été induite par la crainte des conflits commerciaux. Une escalade de la guerre commerciale entraverait la croissance de l’économie mondiale. De plus, le flou règne encore au sujet de ce que seront les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE dès que le Brexit aura été entériné.

La conjoncture européenne moins favorable et la croissance particulièrement faible du commerce mondial au cours du premier semestre 2018 pèsent sur la croissance du volume des exportations et importations belges. La croissance économique belge devrait légèrement ralentir à 1,5% en 2018, ce qui résulte essentiellement du ralentissement de la croissance des exportations. En 2018, la croissance de la demande intérieure devrait également ralentir ; dans ce cadre, l’augmentation modeste de la consommation privée est partiellement compensée par des investissements public provisoirement plus élevés. En 2019, la croissance tant des exportations que de la demande intérieure devrait s’accélérer, mais la croissance économique devrait se stabiliser à 1,5% sous l’effet de la dynamique des importations.

Le revenu réel disponible des particuliers devrait augmenter de 1,8% et de 1,9% en 2018 et 2019, respectivement. Au cours du premier semestre de 2018, le repli de la confiance des consommateurs a toutefois freiné la consommation des particuliers, si bien que cette dernière ne progresserait que de 0,9 % sur l’ensemble de l’année. En 2019, la consommation devrait croître de 1,6%, soit davantage en ligne avec l’évolution du pouvoir d’achat. Pour la première fois en près de dix ans, le pouvoir d’achat progresserait plus rapidement que la consommation ; le taux d’épargne des particuliers augmenterait dès lors jusqu’à 12,1% en 2019. Quant aux investissements dans les immeubles de logements, ils croîtraient de 1% en 2018 et de 1,2% en 2019. Les investissements des entreprises devraient croître de 3,3% en 2018 et de 3,7% en 2019.

Compte tenu de ce qui précède, une augmentation tout au plus légère de l’activité dans le secteur de l’ameublement peut être globalement attendue en 2018.

Source: Fedustria

Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Fedustria  représente près de 1.850 entreprises (dont plus de 90% sont des PME) en Belgique, qui génèrent ensemble quelque 38.240 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 9,6 milliards d’euros, dont environ 70% à l’exportation. Considérée individuellement, l’industrie belge de l’ameublement réalise un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros et occupe quelque 11.000 personnes.


 

Categorieën:ECONOMY

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s